Novinky v pravidlech ZP a soutěžním řádu

Milí otužilci, právě jsme vydali nové STD pro nadcházející sezónu. Součástí jsou i změny schválené valnou hromadou letos v červnu:

Pravidla ZP – změny:

Upřesnění pravidel pro použití elektronické časomíry:

ZP2.6.2 Pokud je k měření času použita automatická časomíra s transpondéry, má plavec za povinnost
mít mikročipový transpondér na zápěstí.

ZP5.4. Pokud se k měření závodu používá automatická časomíra a závod se nekoná v bazénu, musí
být časomíra vybavena mikročipovými transpondéry schopnými poskytovat mezičasy. V tomto případě
musí mít závodník transpondér umístěn na zápěstí, a to po celou dobu závodu. Časomíra s
mikročipovým radiolokačním odpovídačem musí zaznamenávat oficiální čas na desetiny vteřin.
Konečné umístění bude určeno vrchním rozhodčím na základě zprávy cílových rozhodčích, případně
videa z cílového pole.

ZP5.6. Po startu se závodník vydá směrem vytýčené tratě. Závodník musí závod dokončit ve vytýčeném
cíli buď proplaváním pomyslné spojnice cílových bodů nebo dohmatem. Při závodech, kde je použita
svislá stěna nebo automatická časomíra jako cílové zařízení, je závodník povinen dokončit závod
dohmatem na ni. Závodník, který se jí nedotkne, bude diskvalifikován.

Pořizování kamerového záznamu v cíli:

ZP4.21. Jsou umístěni na cílové čáře tak, aby měli po celou dobu nerušený výhled na cíl. Kamera
zajišťuje monitorování s nerušeným výhledem na cílové pole.

ZP5.5. Cílové pole závodu je zaznamenáváno na video s možností pomalého zpětného přehrávání.

Rozřazení plavců do rozplaveb:

ZP5.3. Start může být hromadný, v rozplavbách nebo intervalový. Intervalový start se provádí
v intervalech minimálně jedné minuty. Při více rozplavbách či vlnách zohledňuje pořadatel výkonnost
plavců dle dostupných informací tak, aby podle v termínu došlých přihlášek plavali plavci podobné
výkonnosti na soutěžní trati společně (případně dle okolností v samostatných rozplavbách/vlnách i podle
pohlaví).

Nesplnění časového limitu:

ZP5.7. Plavec musí dokončit závod v časovém limitu. Po uplynutí této doby je závod ukončen.
Závodník, který nedokončí soutěž v limitu, není na zvolené trati nijak hodnocen. Pokud plavec
nedokončí trať v časovém limitu, může vrchní rozhodčí rozhodnout o vytažení plavce z vody, jestliže
podle aktuální situace vyhodnotí (v závislosti např. na teplotě vody a vzdálenosti zbývající do cíle), že
by dokončení trati plaváním představovalo pro plavce zdravotní riziko nebo jinak výrazně negativně
ovlivnilo soutěž. Plavec je povinen takové rozhodnutí bez prodlení uposlechnout. Při neuposlechnutí
bude postupováno podle dle bodu 20.3.1. soutěžního řádu.

Soutěžní řád – změny:

Možnost náhradní soutěže ve zrychleném řízení:

7.1. Každý plavecký oddíl nebo jiná organizace, která pořádá soutěž v zimním plavání, uvedenou v
termínové listině ČSPS, resp. určenou pro 2 a více oddílů, je povinen ohlásit tyto závody sekretariátu
ČSPS zasláním rozpisu soutěže k evidenci. V případě uvolnění termínu soutěže v probíhající sezóně je
možné podat návrh na zařazení náhradní soutěže nejpozději 15 dní před jejím konáním, a to zasláním
návrhu propozic výboru sekce DZP. Ten do 5 dnů o případném konání náhradní soutěže rozhodne a
schválené propozice zveřejní.

Navýšení poplatku pro podání námitky:

16.3.1. Výše vkladu v soutěžích pořádaných v rámci ČSPS:

jednotlivci družstva
soutěže ČP 200, 400,
mistrovské ČR 300, 600,

 

Děkujeme za pozornost a přejeme úspěšnou sezonu

Za výbor sekce DZP

Michal Pohořelý