Návrhy na změny soutěžního řádu ZP

K projednání na valné hromadě byly podány následující návrhy:

1. Návrh změn SŘ ZP ohledně podmínek pro účast neregistrovaných plavců na soutěžích dle termínové listiny a sankce za porušení povinnosti členům ČSPS plavat na soutěžích dle termínové listiny „mimo soutěž“.

Zdůvodnění: Tato problematika nebyla dosud dle SŘ dostatečně upravena.

Doplnění soutěžního řádu – Základního ustanovení (článku 1): na konec věty „Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná pro všechny registrované členy, plavecké oddíly a kluby (dále jen oddíly) Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS)“ se doplňují slova „a přiměřeně též pro neregistrované plavce, kteří se soutěže účastní „mimo soutěž““.

Doplnění soutěžního řádu – zařazuje se nový článek 15. (a dosavadní následující články 15. a vyšší se přiměřeně přečíslují):

15. PODMÍNKY PRO ÚČAST NEREGISTROVANÝCH PLAVCŮ

15.1. Neregistrovaný plavec může plavat na soutěži pouze se souhlasem ředitele soutěže. Délka jeho tratě podléhá samostatnému souhlasu ředitele do 250 m. Na delší trati může plavat pouze s předchozím písemným souhlasem STK a na vlastní nebezpečí.

15.2. Přihlášku je neregistrovaný plavec povinen podat pořádajícímu oddílu s dostatečným předstihem. Ředitel soutěže (resp. STK dle bodu 15.1. poslední věty) je oprávněn požadovat doložení otužilecké připravenosti neregistrovaného plavce.

15.3. Každý neregistrovaný plavec musí pořádajícímu oddílu prokazatelně předem doložit platný pozitivní lékařský posudek (nikoliv starší jednoho roku) o své způsobilosti k otužileckému plavání, dle Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

15.4. Neregistrovaný plavec se soutěže v zimním plavání účastní „mimo soutěž“ a nezískává tak výkonnostní stupně ani body dle tohoto soutěžního řádu.

15.5. Plavec, který je registrován jako člen ČSPS, se soutěže dle termínové listiny zimního plavání nemůže účastnit jako „neregistrovaný“ resp. „mimo soutěž“. Pokus o porušení tohoto pravidla je zvlášť závažným přestupkem a lze za něj uložit peněžitou pokutu až do výše 5.000,- Kč nebo zastavit činnost až na 6 měsíců.

2. Změna SŘ – výše peněžitých plnění za přestupky

Stávající textace:

19.3.1. V disciplinárním řízení může sekce DZP uložit maximální pokutu do výše 500,-Kč
19.3.2. Za běžné přestupky vyměří sekce DZP pokutu takto:

  • Nerespektování rozpisu soutěže ze strany pořadatele podle STD 100,-Kč
  • Nezaslání výsledků ze soutěží Českého poháru zimního plavání pracovníkovi STK do 10 dnů po soutěži 100,-Kč
  • Nesplnění podmínek o obsahu a úpravě výsledků 50,-Kč
  • Při opakovaných přestupcích dvojnásobek částek

upravit následovně:

19.3.1. V disciplinárním řízení může sekce DZP uložit maximální pokutu do výše 5000,-Kč

19.3.2. Za běžné přestupky vyměří sekce DZP pokutu takto:

  • Nerespektování rozpisu soutěže ze strany pořadatele podle STD  až 1000,-Kč
  • Nezaslání konečných výsledků ze soutěží Českého poháru zimního plavání zpracovateli do 2 dnů po soutěži na adresu vysledky@zimniplavani.info až 1000,-Kč
  • Nesplnění podmínek o obsahu a úpravě výsledků  až 500,-Kč
  • Při opakovaných přestupcích až dvojnásobek částek

Zdůvodnění: 1) Zpřesnění textací, zejména formální stanovení zasílacího místa pro výsledky 2) Přizpůsobení peněžitých částek současné ekonomické situaci

3. změna SŘ – rozdělení věkové kategorie muži/ženy

bod 2.2 stávající

2.2. Věkové kategorie
– dorostenci, dorostenky 15 – 17 let
– muži, ženy 18 – 39 let
– masters A 40 – 49 let
– masters B 50 – 59 let
– masters C 60 – 69 let
– masters D 70 let a starší

upravit následovně:

2.2. Věkové kategorie
– dorostenci, dorostenky 15 – 17 let
– muži, ženy A 18 – 29 let
– muži, ženy B 30 -39 let
– masters A muži, ženy 40 – 49 let
– masters B muži, ženy 50 – 59 let
– masters C muži, ženy 60 – 69 let
– masters D muži, ženy 70 let a starší

Zdůvodnění: kategorie v rozmezí 22 let je neúměrně rozsáhlá v porovnání s ostatními  (3 nebo 10 roků)

4. Změna SŘ – Zrušení 2.2.1

2.2.1. Při celkovém hodnocení Českého poháru (ČP) platí pro všechny kategorie věkové kategorie stanovené pravidly FINA.

Navrhujeme zrušit (nepoužívá se,  bylo by nutné zavedení kadeti 14 – 15 let, dorostenci 16 – 19, nové nižší limity pro věk 14…)