Navrhované změny Soutěžního řádu a pravidel ZP

K projednání na valné hromadě dálkového a zimního plavání byly v termínu předloženy následující návrhy:

1) Plánování soutěží – úprava data pro podání návrhu na zařazení soutěže

(navrhuje zimní podvýbor VS DZP)

V souladu s logikou a již zaváděnou praxí posun o jeden den k poslednímu v měsíci.

SŘ 3.2.1. Návrhy na zařazení soutěže do kalendáře soutěží zasílají oddíly na adresu člena sekce DZP pověřeného řízením úseku sportovně technické komise (STK) zimního plavání nejpozději do 31. 5. pro nadcházející sezónu zahajovanou v 10. měsíci daného roku.

2) Přesnost výsledků – čas na desetiny vteřin

(navrhuje zimní podvýbor VS DZP)

doplnit slovo desetiny v bodě

SŘ 13.3.2. U každého závodníka musí být uvedeno:

– pořadí v případě sportovní soutěže – určené vrchním časoměřičem (v případě stejného pořadí se umístění napíše u prvého závodníka, u dalších se vynechává)

– příjmení, nezkrácené jméno, rok narození a závazná zkratka oddílu

– výsledný čas s přesností na desetiny vteřiny, případné mezičasy jednotlivých okruhů

– bodování

3) Změna hranice teploty ledové vody

(navrhuje Jiří Kuřina)

V praxi bylo pozorováno, že teplota vody těsně nad 4° C je pro organismus zátěží stejně vysokou jako teplota pod touto hranicí. Viz některé soutěže v Plzni nebo Hradci Králové, kde docházelo ke zdravotním problémům účastníků. Současné nastavení může vést plavce k rozhodnutí plavat delší tratě, aby tak kompenzovali nižší bodové hodnocení.V zájmu zvýšení bezpečnosti navrhuji změnit hranici ledové vody na 5 °C.

Současně by se touto změnou sjednotila pravidla česká se světovou federací IISA.

V minulosti nebyla teplota měřena s takovou precizností jako nyní, nejsem sám, kdo věří že v řadě případů kdy byla dříve udávána teplota 3,9° C nebo i nižší bychom dnes hodnotili teplotu vody např. 4,1 či 4,2° C nebo dokonce více.

V souvislosti s oteplováním klimatu by mohlo do budoucna ubývat soutěží v ledové vodě, což by tato změna mohla kompenzovat – toto sice není důvod ke změně, ale určitý bonus pokud bude přijata.

Změna definice teploty ledové vody se odrazí v pravidlech ZP a Soutěžním řádu následovně:

ZP1.2. V zimním plavání rozlišujeme teplotu vody pojmenováním:

Ledová voda (sněhová) 5 °C a níže

Studená voda 5,1 – 8 °C

Chladná voda 8,1 °C a více.

ZP1.5. Maximální časové limity pro uplavání zvolené trati jsou pro dospělé:

22 min ve vodě do 5 °C včetně

26 min ve vodě od 5,1 °C do 8 °C včetně

30 min ve vodě nad 8 °C.

SŘ 18.2. Pravidla pro získávání výkonnostních stupňů zimního plavání. Výkonnostní stupně lze získat dokončením soutěže ve vodě do 5 °C za zdolání dané trati na stojaté vodě.

… … …

V proudící vodě do 5 °C lze získat výkonnostní stupně:

… … …

V rychle tekoucí vodě do 5 °C lze získat výkonnostní stupně:

… … …

SŘ 18.3.2. Pro kategorie mladšího dorostu platí omezení:

a) Při teplotě vody nad 8 °C mohou soutěžit na tratích do 500 m bez omezení.

b) Při teplotě vody 5,1-8 °C je rozsah závodění omezen dle dosaženého

výkonnostního stupně:

… … …

c) Při teplotě vody do 5 °C včetně je rozsah závodění omezen dle dosaženého

výkonnostního stupně:

… … …

SŘ 19.2. Výkonnostní stupně se získávají při teplotě do 5 °C: … … …

SŘ 19.3. Bodovací tabulka obsahuje body vítěze:

v tabulce nahradit 3x 2,1-4 °C za 2,1-5 °C

v tabulce nahradit 3x 4,1-8 °C za 5,1-8 °C

4) Zrušení odpočtu po jedné posledních 10 sekund před startem

(navrhuje Petr Hubal)

Současná verze

ZP 4.5.1 Hlásí shromážděným závodníkům průběžný čas do startu v minutových intervalech od 3 minut do startu. V poslední minutě od 30 sekund po 10 sekundách a od posledních 10 sekund odpočítává jednotlivé sekundy zbývající do startu.

Nová verze

ZP 4.5.1 Hlásí shromážděným závodníkům průběžný čas do startu v minutových intervalech od 3 minut do startu. V poslední minutě od 30 sekund po 10 sekundách.

Odpočítávání je často kontraproduktivní, někteří ho vůbec neposlouchají, další se naopak snaží odstartovat ještě před koncem odpočtu, navíc při startu na více rozplaveb přestává VR ke konci už mluvit. Jednoduchou úpravou zůstane oznámení 10s do startu a pak bude následovat startovní signál podle ZP 4.11 a 4.12

5) Stanovení a uplatňování poměrného limitu při závodě na více okruzích

(navrhuje Petr Hubal)

Doplnit do bodu ZP 1.5 pro závody, které budou probíhat na více okruzích limit před posledním okruhem (či po části závodu viz níže). Plavci, kteří plavou zjevně mimo limit se tak dostanou z vody dříve u cíle po předposledním okruhu a nebude je nutné lovit na trati (mnohdy nemožné vzhledem k typu a obsazení lodí). V závodech na jednom okruhu či po proudu zůstává pouze limit v cíli.

Dodatek by mohl mít přibližně následující znění:

V případě, že závod probíhá na více okruzích, stanoví se navíc limit proplavání do posledního okruhu nebo do poslední čtvrtiny trati (podle toho, co přijde dříve), a to procentuálně podle dosud uplavané vzdálenosti z cílového limitu +1% za každých započatých 250 metrů, zaokrouhleno na celé sekundy nahoru (tj. například při kilometrovém závodě na 250m okruhu ve vodě pod 4 °C bude limit 0,75*22+0,03*22 = 17,16 minut = 17:10).

6) Rozšíření bodu 2.5 Soutěžního řádu

(navrhuje Renata Nováková)

Chtěla bych rozšířit bod soutěžního řádu SŘ 2.5. V případě rovností bodů rozhoduje……???

Jaká je další posloupnost pro určení pořadí v ČP, když bude shoda bodů v 10 nejlépe bodovaných soutěžích?

7) Požadavek na kalibrovaný teploměr a přítomnost člena jury u měření

(navrhuje Renata Nováková)

Do pravidla 1.2.1. doplnit kalibrovaným teploměrem.
Celé navrhované znění:

ZP1.2.1 Způsob měření teploty vody a vzduchu před závodem:

Teplota se měří kalibrovaným teploměrem s dělením 0,2 °C nebo jemnějším s přesností na jednu desetinu stupně.

Měření teploty vody se provádí v hloubce 0,4 metrů pod hladinou.

Dále navrhuji, aby u měření byl ještě někdo nezávislý (např. z jury) – ne nikdo z pořádajícího oddílu, ale aby tam byla nějaká dvojí kontrola pro případy hraniční teploty.


zpracoval a vystavil Jiří Kuřina

navrhované změny – PDF soubor určený k tisku